BioFuel Language Translation
BioFuel Africa

Stay Connected
26. September 2011

Solar Harvest and Millennium Development Authority (MiDA) has signed a Memorandum of Understanding


Norsk tekst følger etter engelsk
The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation and the Government of the Republic of Ghana, have entered into a Millennium Challenge Compact (the Compact) for Millennium Challenge Account assistance to help facilitate poverty reduction through economic growth in Ghana in the amount of approximately US$ 547 million. The Government of Ghana has designated the Millennium Development Authority (MiDA) to implement the compact on it's behalf.
The program has a two-pronged objective aimed at increasing productivity of high value cash and staple food crops and the enhancement of the competitiveness of crops on the local, regional and international markets.

As part of this compact two existing irrigation sites, the Botanga and Golinga at the Tolon-Kumbungi District in the Northern region of Ghana, West Africa was selected for rehabilitation and construction of paved access roads.
The existing 535 hectare (1,321 acres) of irrigated land plus water ponds for Tilapia farming is used by local farmers.
Solar Harvest who has a large agricultural machine park and several years agricultural experience from its own leased land, was selected by MiDA among several contenders to become an anchor tenant who is going to assist local farmers with credit and inputs like seeds, fertilizers, tractors and harvester services.
The input cost is deducted from the sales proceed after harvesting.
In addition Solar Harvest will also become a structured market for the same farmers ensuring them predictable and fair prices for their produce.


Introducing cutting edge irrigation technology
Solar Harvest is going to expand the irrigation site at Botanga with additional 470 hectares (1,161 acres) utilizing the most modern Center Pivot, circular irrigation systems.
The flexibility of these systems allows for a wide variety of food crops in addition to pasture, cotton and sugarcane.
One of the key element will the rotation between different crop, which will improve soil health and reduce the risk of plant diseases.
Another 5,200 hectares (12,844 acres) are planned for future expansion by pumping water from the White Volta river.
For the first development stage, Solar Harvest will invest approximately US$ 2 million, increasing to more than US$ 30 million when fully developed.

Untapped local market in Ghana and West Africa
Ghana and neighboring countries are net importers of: rice, maize and soybeans.
Therefore local food prices are often higher than world market prices. According to USDA GAIN Report Number: GH1002, Ghana's total food and agricultural imports in 2008 remained at $1 billion, significantly higher that the expected US$584 million revenue from Ghana's oil export this year.
MiDA will also sponsor GLOBAL G.A.P certification. GLOBAL G.A.P is a private sector body that sets voluntary standards for the certification of production processes of agricultural and aquaculture products around the globe.

Increasing food security in the Northern region
After the first development stage these sites will have a capacity of more than 18,000 metric tons per annum in terms of cereal production, increasing to a total of more than 110,000 tons per annum when fully developed.
These production quantities will have an important and positive impact on the total food security for the nation and the Northern region in particular.
Ghana according to The Worldbank has an average cereal production yield of 1,659.8 kg per hectare per annum (2008-2009 numbers).
By introducing irrigation systems, 3 harvests per annum and proper cultivation practices the cereal yield will increase 8-12 times compared to traditional exitence farming.

Ensuring local farmers right to land and access to irrigation
At any time, ten percent of all new land developed with irrigation will be given back to the local landowners for them to cultivate their own produce. The irrigation systems will be maintained by Solar Harvest to ensure optimum efficiency.
This ensures that local farmers will not only maintain their production, but instead increase the production capacity drastically.
The irrigated land will give 3 harvests per annum, each harvest with a significant higher yield than rain-dependant farming.
By producing staple crops like: maize (corn), soy and rice, an revenue of US$ 5,000-6,000 per hectare is achieved.
In comparison, a local farmer with one harvest will most likely end up with US$ 800-1,000 in revenue per hectare.
Most local farmers in the Northern region of Ghana are even getting less because of limited or no use of fertilizers, poor seed quality and limited market access.

Creating job opportunities
In addition to the existing farmers, Solar Harvest is planning to employ a minimum of 100 permanent workers by the end of this year, increasing to more than 500 permanent workers when the land is fully developed.
In a comment Managing Director Steinar Kolnes says: "The beauty of irrigated farming is the fact that we make fresh products year around at better prices.
In addition we are also eliminating risk factors related to drought and flooding. Irrigated farming also offers permanent job opportunities year around, which is especially important in the dry season when many farmers experience hardship due to both lack of jobs and harvestable farming products.
"

About Millennium Development Authority (MiDA)
The United States government through the Millennium Development Authority signed a US$547 million grant agreement with the government of Ghana to help reduce poverty through economic growth led by Agricultural Transformation. The programme has a two-pronged objective aimed at increasing productivity of high value cash and staple food crops and the enhancement of the competitiveness of crops on the local, regional and international markets.
The Programme has three key components namely, Agriculture, Transportation and Rural Development Projects. The Agriculture Project has 6 components namely, Farmer and Enterprise Training, Irrigation Development Activity, Post harvest Handling and Value Chain Services Activity, Land Tenure Facilitation, Agriculture Credit and Feeder Roads Activity. The first 3 of the 6 components is what has collectively been designated by MiDA as Commercial Development of Farmer Based Organization (CDFO).


About Solar Harvest Ltd.
Solar Harvest Ltd. former name Biofuel Africa Ltd. is a private held company with origin from Norway.
Solar Harvest ltd. started up with biofuel production, utilizing the jatropha plant as feedstock in 2006.
During the farming season, Solar Harvest employed more than 400 workers, most from the deprived Northern region of Ghana.
During the spring 2009, the Ghana operation was acquired by two of the original founders: Arne Helvig and Steinar Kolnes.
At the same time, focus was changed to more food production under the Food First policy by utilizing irrigated land.
Solar Harvest is focusing on women in farming. As a result of this several women have been trained as tractor operators and have achieved their official government issued tractor licensee.


NORSK TEKST / NORWEGIAN TEXT:
Solar Harvest og Millennium Development Authority (Mida) har signert en Memorandum of Understanding (MoU)

USA som operer gjennom: Millennium Challenge Corporation og regjeringen i Republikken Ghana, har inngått en avtale for å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom økonomisk vekst i Ghana med en økonomisk støtte i størrelsesorden 547 millioner dollar eller ca. 3 milliarder norske kroner.
Regjeringen i Ghana har utpekt Millennium Development Authority (MiDA) å gjennomføre overenskomsten på regjeringens vegne.
Programmet har en todelt målsetting å øke produktiviteten av matvarer med høy økonomisk verdi og forbedring av konkurranseevnen til jordbruket på de lokale, regionale og internasjonale markeder.

Som en del av denne overenskomsten inngår rehabilitering av to eksisterende områder med vanning; Botanga og Golinga i Tolon-Kumbungi distriktet den nordlige regionen i Ghana, Vest-Afrika.
Et eksisterende jordbruksområde på 535 hektar (5.350 da) med vanning pluss vanndammer for Tilapia fiske oppdrett blir brukt av lokale bønder.
Solar Harvest som har en stor maskinpark og flere års landbruks erfaring fra egne leide jordbruksområder ble valgt av MiDA i konkurranse med flere andre kandidater til å bli en såkalt ”anker leietaker” og skal bistå lokale bønder med kreditt og innsatsfaktorer så som frø, gjødsel, traktorer og høste tjenester.
Kostnaden på innsatsfaktorer blir deretter trukket fra ved salg av avling etter salg, noe som betyr at også lokale småbønder uten kapital og uten sikkerhet har mulighet for å delta.
I tillegg vil også Solar Harvest bli en del av et strukturert marked for de samme bøndene, noe som sikrer dem forutsigbare og rettferdige priser for sin produksjon.


Introduksjon av spissteknologi
Solar Harvest vil utvide Botanga området med ytterlige 470 hektar (4.700 da) der vi vil benytte de mest moderne sirkulære vanningsanlegg.
Fleksibiliteten man oppnår ved bruk av disse systemene gjør det mulig å produsere et bredt utvalg av forskjellige jordbruksprodukter i tillegg til gressbeite, bomull og sukkerrør.
En av de viktigste fordelen med disse systemene er muligheten til å veksle mellom ulike jordbruksarter, noe som vil forbedre jordsmonnet helse og redusere risikoen for plantesykdommer.
Ytterligere 5.200 hektar (52.000 dekar) er planlagt for fremtidig utvidelse ved å pumpe vann fra elven White Volta.
For det første utviklingsstadiet, vil Solar Harvest investere rundt 2 millioner dollar (ca. 11 kroner millioner), økende til mer enn 30 millioner dollar (ca. 168 millioner kroner) når området er fullt utviklet.


Uutnyttede lokale markedet i Ghana og Vest-Afrika
Ghana og nabolandene er netto importører av: ris, mais og soyabønner.
På grunn av dette er de lokale matvareprisene ofte høyere enn verdensmarkedsprisene. Ifølge USDA GAIN rapportnummer: GH1002 var Ghana’s totale mat og landbruk import i 2008 på 1 milliard dollar (5,6 milliarder kroner). Dette er betydelig høyere enn de 584 millioner dollars (ca. 3,3 milliarder norske kroner) som man forventer av Ghana’s olje eksport i år.
MiDA vil også finansiere GLOBAL GAP sertifisering. GLOBAL GAP er en privat organisasjon som utvikler frivillige standarder for sertifisering av produksjonsprosessene av jordbruks- og akvakulturprodukter over hele verden.

Økt matsikkerhet i den nordlige regionen
Etter det første utviklingsstadiet vil disse områdene ha en kapasitet på mer enn 18.000 tonn per år i form av korn produkter, økende til mer enn 110.000 tonn per år når hele området er fullt utviklet.
Disse produksjonsmengder vil ha en viktig og positiv innvirkning på den matsikkerheten for nasjonen og den nordlige regionen spesielt.
Ghana har ifølge The Worldbank, en gjennomsnittlig korn produksjonsutbytte på 165,98 kg per dekar per år (2008-2009 tall).
Ved å introdusere vanningsanlegg, tre avlinger per år og riktig fremgangsmåte vil korn utbytte øke med 8-12 ganger sammenlignet med tradisjonelt jordbruk

Sikrer lokale bønders rett til land og tilgang til vanning
Ti prosent av alt nydyrket land og vanningsanlegg gis tilbake til lokale grunneiere slik at de kan dyrke sine egne råvarer. Vanningsanleggene vedlikeholdes av Solar Harvest for å sikre optimal effektivitet.
Dette sikrer at lokale bønder ikke bare vil opprettholde sin produksjon, men øke produksjonskapasiteten drastisk.
Jordbruksjord med vanningsanlegg vil gi tre avlinger per år. Hver enkel avling vil gi langt høyere avkastning enn tilsvarende jordbruksareal som kun er avhengig av regn.
Ved å produsere basisvarer som: mais, soya og ris, en omsetning på 500-600 US dollar (2.800-3.360 kroner) per dekar oppnådd.
Til sammenligning, en lokal bonde med en innhøsting vil mest sannsynlig ende opp med 80-100 US dollar (446-560 kroner) i brutto inntekter per dekar.
De fleste lokale bønder i den nordlige regionen i Ghana får langt mindre på grunn av begrenset eller ingen bruk av kunstgjødsel, dårlig såkorn kvalitet og begrenset markedsadgang.

Skaper arbeidsplasser
I tillegg til eksisterende småbønder, planlegger Solar Harvest å tilby minimum 100 permanente arbeidsplasser innen utgangen av dette året, økende til mer enn 500 permanente arbeidsplasser når jordbruksarealet er fullt utviklet.
I en kommentar sier administrerende direktør Steinar Kolnes: "Det fine med vanningsbasert landbruk er det faktum at vi produserer ferske produkter året rundt og til bedre priser.
I tillegg elimineres risikofaktorer relatert til tørke og flom. Vanningsbasert jordbruk skaper også arbeidsplasser året rundt, noe som er spesielt viktig i den tørre årstiden når mange bønder opplever motgang både på grunn av mangel på arbeidsplasser og jordbruksprodukter som kan høstes.
"

Om Millennium Development Authority (Mida)
USA som operer gjennom: ”Årtusen Utfordring” (engelsk: Millennium Challenge Corporation) og regjeringen i Ghana, har inngått en avtale for å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom økonomisk vekst i Ghana med en økonomisk støtte i størrelsesorden 547 millioner dollar eller ca. 3 milliarder norske kroner.
Regjeringen i Ghana har utpekt Millennium Development Authority (MiDA) til å gjennomføre avtalen på regjeringens vegne.Om Solar Harvest Ltd.
Solar Harvest Ltd. tidligere navn Biofuel Africa Ltd er et privat selskap eid av et Norsk morselskap med samme navn.
Solar Harvest Ltd. startet opp med produksjon av biodrivstoff ved bruk Jatropha planten i 2006.
I høysesongen hadde Solar Harvest mer enn 400 arbeidere, de fleste fra den fattige nordlige regionen i Ghana.
I løpet av våren 2009 ble datterselskapet i Ghana overtatt av to av de opprinnelige grunnleggerne: Arne Helvig og Steinar Kolnes.
Samtidig ble fokus endret til mer matproduksjon under mottoet ”Food First” (Mat Først) og en kraftigere satsning på bruk av vanningsanlegg.
Solar Harvest har fokus på kvinner i landbruket. Som et resultat av dette flere kvinner har fått opplæring som traktor operatører og har dermed fått mulighet til å gå opp til traktorførersertifikat.

¨
Home About us Products Social impact News Investors Contact us Sitemap

(c) 2005-2011 Solar Harvest AS (Norway) / Solar Harvest Ltd. (Ghana). All rights reserved.