BioFuel Language Translation
BioFuel Africa

Stay Connected
4. April 2013

Solar Harvest installed Ghana's largest Center Pivot Irrigation system


Norsk tekst følger etter engelsk
Solar Harvest have installed Ghana's largest Center Pivot sprinkler irrigation system, covering 200 hectares or 500 acres at the Botanga Irrigation site, located near Tamale in the Northern region of Ghana.
The system is an hydrostatic system produced by T-L, Nebraska, USA.
The system uses water from the artificial Botanga dam. The dam and canals where recently rehabilitated by the Millennium Development Authority (MiDA), and sponsored by the US government.

The land covered by this center pivot irrigation system is an extension to the already existing 495 hectares (~1220 acres) of flooded irrigation used by local farmers for rice, maize and vegetable farming.

Center Pivot Irrigation systems are much more water efficient and can save as much as 40-60 percent of water compared to traditional flooded irrigation.
It also opens up for crop rotation whereas crops not tolerant to flooded fields can be grown in a crop rotation scheme, effectively reducing risk of diseases and improvement of soil health.

Wide variety of crops
All traditional staple food products can be grown under this irrigation system including: Maize, Rice and Soybean.

Other vegetables and fruits have also seen very successful yields under irrigation: Cabbage, lettuce, broccoli, onions and butternut squash.
These are also available for export.


Ensuring local farmers right to land and access to irrigation
At any time, ten percent of all new land developed with irrigation will be given back to the local landowners for them to cultivate their own produce.
The irrigation systems will be maintained by Solar Harvest to ensure optimum efficiency.
This ensures that local farmers will not only maintain their production, but instead increase the production capacity drastically.
The irrigated land will give 3 harvests per annum, each harvest with a significant higher yield than rain-dependent farming.

Creating job opportunities
In addition to the existing farmers, Solar Harvest is planning to employ a minimum of 100 permanent workers by the end of this year, increasing to more than 500 permanent workers when the land is fully developed.
In a comment Managing Director Steinar Kolnes says: "The beauty of irrigated farming is the fact that we make fresh products year around at better prices.
In addition we are also eliminating risk factors related to drought and flooding.
Irrigated farming also offers permanent job opportunities year around, which is especially important in the dry season when many farmers experience hardship due to both lack of jobs and harvestable farming products.
"

About Solar Harvest Ltd.
Solar Harvest Ltd. former name Biofuel Africa Ltd. is a private held company with origin from Norway.
Solar Harvest ltd. started up with biofuel production, utilizing the jatropha plant as feedstock in 2006.
During the farming season, Solar Harvest employed more than 400 workers, most from the deprived Northern region of Ghana.
During the spring 2009, the Ghana operation was acquired by two of the original founders: Arne Helvig and Steinar Kolnes.
At the same time, focus was changed to more food production under the Food First policy by utilizing irrigated land.
Solar Harvest is focusing on women in farming. As a result of this several women have been trained as tractor operators and have achieved their official government issued tractor licensee.


NORSK TEKST / NORWEGIAN TEXT:
Solar Harvest har installert Ghanas største Senter Pivot vanningsanlegg
Solar Harvest har installert Ghanas største Senter Pivot sprinkler vanningsanlegg som dekker 2.000 mål på Botanga vanningsområde, som er lokalisert i nærheten av Tamale i Ghanas nordre region.
Systemet er et hydrostatisk drevet system som er produsert av T-L i staten Nebraska, USA.
Systemet bruker vann fra den kunstige oppdemmede Botanga dammen.
Dammen og kanalsystemet ble rehabilitert av Millenium Development Authority (MiDA), og sponset av USA.

Landområdet som blir dekket av dette vanningsanlegget er en forlengelse av det allerede eksiterende 4.950 mål store området som benytter oversvømmelse vanning.
Dette eksiterende omræde benyttes av lokale bønder som dyrker ris, mais, og forskjellige grønnsaker.

Senter Pivot sprinkler vanningssystem er langt med effektive og kan redusere vannforbruket med så mye som 40-60 prosent, sammenlignet med oversvmmelses vanning.
Dette åpner også opp for avlinger som ikke tåler overflatevann og som nå kan sås vekselvis for reduksjon av sykdom og forbedring av jordsmonn.

Stor variasjon av avlingstyper som kan dyrkes
Alle tradisjonelle matvarer kan produseres under dette vanningsanlegget, inklusive mais, ris og soyabønner.

Andre grønnsaker og frukter har også vist seg å gi god avling ved bruk av vanning, så som: hodekål, salat, brokkoli, løk, butternut squash (flaskegresskar).

Disse grønsakene er også tilgjengelige for eksport.


Sikrer lokale bønders rett til land og tilgang til vanning
Ti prosent av alt nydyrket land og vanningsanlegg gis tilbake til lokale grunneiere slik at de kan dyrke sine egne råvarer. Vanningsanleggene vedlikeholdes av Solar Harvest for å sikre optimal effektivitet.
Dette sikrer at lokale bønder ikke bare vil opprettholde sin produksjon, men øke produksjonskapasiteten drastisk.
Jordbruksjord med vanningsanlegg vil gi tre avlinger per år. Hver enkel avling vil gi langt høyere avkastning enn tilsvarende jordbruksareal som kun er avhengig av regn.

Skaper arbeidsplasser
I tillegg til eksisterende småbønder, planlegger Solar Harvest å tilby minimum 100 permanente arbeidsplasser innen utgangen av dette året, økende til mer enn 500 permanente arbeidsplasser når jordbruksarealet er fullt utviklet.
I en kommentar sier administrerende direktør Steinar Kolnes: "Det fine med vanningsbasert landbruk er det faktum at vi produserer ferske produkter året rundt og til bedre priser.
I tillegg elimineres risikofaktorer relatert til tørke og flom. Vanningsbasert jordbruk skaper også arbeidsplasser året rundt, noe som er spesielt viktig i den tørre årstiden når mange bønder opplever motgang både på grunn av mangel på arbeidsplasser og jordbruksprodukter som kan høstes.
"

Om Millennium Development Authority (Mida)
USA som operer gjennom: ”Årtusen Utfordring” (engelsk: Millennium Challenge Corporation) og regjeringen i Ghana, har inngått en avtale for å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom økonomisk vekst i Ghana med en økonomisk støtte i størrelsesorden 547 millioner dollar eller ca. 3 milliarder norske kroner.
Regjeringen i Ghana har utpekt Millennium Development Authority (MiDA) til å gjennomføre avtalen på regjeringens vegne.Om Solar Harvest Ltd.
Solar Harvest Ltd. tidligere navn Biofuel Africa Ltd er et privat selskap eid av et Norsk morselskap med samme navn.
Solar Harvest Ltd. startet opp med produksjon av biodrivstoff ved bruk Jatropha planten i 2006.
I høysesongen hadde Solar Harvest mer enn 400 arbeidere, de fleste fra den fattige nordlige regionen i Ghana.
I løpet av våren 2009 ble datterselskapet i Ghana overtatt av to av de opprinnelige grunnleggerne: Arne Helvig og Steinar Kolnes.
Samtidig ble fokus endret til mer matproduksjon under mottoet ”Food First” (Mat Først) og en kraftigere satsning på bruk av vanningsanlegg.
Solar Harvest har fokus på kvinner i landbruket. Som et resultat av dette flere kvinner har fått opplæring som traktor operatører og har dermed fått mulighet til å gå opp til traktorførersertifikat.

¨
Home About us Products Social impact News Investors Contact us Sitemap

(c) 2005-2011 Solar Harvest AS (Norway) / Solar Harvest Ltd. (Ghana). All rights reserved.